top of page

5 Actions ที่องค์กรต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน


บริษัทที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ชั้นนำของโลกอย่าง McKinsey & Co. ได้ทำรายงานสรุปเรื่อง COVID-19 Executive Briefing เพื่อรายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดรวมถึงแนวทางที่ภาคเอกชนจะสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้


โดยในรายงานล่าสุดที่ update ลงวันที่ 25 March ทาง McKinsey & Co. ได้ทำการสรุปสถานการณ์ไว้ว่า ทั่วโลกมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 380,000 รายและมีอัตราการเพื่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 15% ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลไม่มีความสามารถที่จะรองรับที่จะรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆได้อย่างเพียงพอ รัฐบาลทั่วโลกกำลังเร่งที่จะให้ประชากรของตนปฏิบัติตามแนวทาง Social Distancing จนมีผละกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการจับจ่าย ซึ่งทางภาครัฐเองต้องออกนโยบายช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะต้องออกจากงานเป็นจำนวนมาก


ส่วนภาคธุรกิจเอกชนเองก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในการประเมินสถานการณ์ของ COVID-19 รวมถึงพิจารณา Action Plan เพื่อรับมือกำลังผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทาง McKinsey & Co. แนะนำถึง 5 Action Plans ที่องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน


  1. Resolve พิจารณาถึงเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพนักงาน ลูกค้า รวมถึงคู่ค้าและ vendor

  2. Resilience คือการประเมินถึงความยึดหยุ่นขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถทางด้านการเงิน โดยมีแนวคิดที่ว่าองค์กรต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความเร็ว (speed) และ วินัย (discipline)

  3. Return การออกแบบและวางแผนในการที่จะนำเอาธุรกิจกลับมาสู่สภาพปกติโดยต้องพิจารณาในเรื่องหลักๆที่สำคัญนั้นก็คือ พนักงานงาน ลูกค้า และคู่ค้า

  4. Reimagination คือการพิจารณาถึงความเป็นจริงในเรื่องของ Next Normal ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบ COVID-19 ที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิต นโยบายภาครัฐ และความต้องการในสินค้าและบริการของผู้บริโภค

  5. Reform ท้ายที่สุดแล้วการปฏิรูปของอุตสาหกรรม กฏระเบียบ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงสถาพเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรจำเป็นที่จะต้องพิจารณาและสร้าง scenario analysis ถึงการปฏิรูปที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมของตน


สำหรับรายงานฉบับเต็มของทาง McKinsey & Co. สามารถอ่านและ download ได้ที่

https://mck.co/2UsgF2N
ดู 173 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
bottom of page