เรียนรู้แนวทางการดูแลคน และปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด