ห่วงใย Inspired: องค์ประกอบขอบชีวิต และครูที่แท้จริง - ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน