การดำเนินธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืนของ PTT Group ตามกลยุทธ์ New S-curve : Life Science