อ. 18 ส.ค. | Facebook : ห่วงใย Thai Business

"Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
"Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?"

เวลาและสถานที่

18 ส.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook : ห่วงใย Thai Business

เกี่ยวกับอีเวนท์

กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวที่น่าสนใจ Strategic Insight: "Why Return to “Normal” When You Can Recover to a Winning Position?" ติดตามมุมมองความคิด แผนกลยุทธ์และการต่อสู้แก้ไขปัญหาของกิจการที่ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต และbusiness model ที่น่าสนใจจากคุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ Chief Strategy จาก Minor Group และคุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

แชร์อีเวนท์นี้