ศ. 17 เม.ย. | Facebook Live Event

TLCA Sharing "แนวปฏิบัติทางบัญชีเพื่อรองรับวิกฤตโควิด 19"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
TLCA Sharing "แนวปฏิบัติทางบัญชีเพื่อรองรับวิกฤตโควิด 19"

เวลาและสถานที่

17 เม.ย. 2563 10:30 – 11:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

วิทยากร 

  • คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
  • คุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรายงานทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต.
  • คุณเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สำนักงาน ก.ล.ต.
  • คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ติดตามรับชมรายการได้ที่ 

Facebook: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้