ศ. 21 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) รายการ Strategic Insight EP8 หัวข้อ “From Passion to Implementation”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 (Rerun) รายการ Strategic Insight EP8 หัวข้อ “From Passion to Implementation”

เวลาและสถานที่

21 พ.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ Strategic Insight EP8

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น. 

หัวข้อ “From Passion to Implementation”

แขกรับเชิญ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์  

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้