พ. 03 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun รายการมองหลายมุม EP8 หัวข้อ "Future of Jobs"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการมองหลายมุม EP8 หัวข้อ "Future of Jobs"

เวลาและสถานที่

03 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP8  หัวข้อ "Future of Jobs" 

วันพุธที่ 3 พ.ย. 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้