พ. 27 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ มองหลายมุม EP7 "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP7 "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ"

เวลาและสถานที่

27 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun รายการ มองหลายมุม EP7  "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ"

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้