พ. 20 ต.ค. | Facebook Live Event

Rerun รายการ มองหลายมุม EP6 หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun รายการ มองหลายมุม EP6 หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?"

เวลาและสถานที่

20 ต.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP6  หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?" 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม  2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้