พฤ. 09 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

เวลาและสถานที่

09 ก.ย. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.

วิทยากร :

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

- กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (โครงการกิโยติน)

ดร.อภิชน จันทรเสน

- นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (โครงการกิโยติน)

ผู้ดำเนินรายการ :

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#LegalinAction

#ห่วงใย ThaiBusiness

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

แชร์อีเวนท์นี้