ศ. 12 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

เวลาและสถานที่

12 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot  หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน   16.00 น. 

โดย

คุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ 

IR Manager 

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 

หัวข้อ "ข้อควรรู้ในการจัดทำข้อมูล Investor Database"

แชร์อีเวนท์นี้