ศ. 26 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun IR One Shot หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun IR One Shot  หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

เวลาและสถานที่

26 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

IR One Shot  หัวข้อ "IR Communication Channels ในยุค Digital"

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 16.00 น. 

โดยคุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ 

IR Manager 

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 

แชร์อีเวนท์นี้