พ. 15 ธ.ค. | Facebook

รายการ มองหลายมุม EP14 หัวข้อ “9 ข้อที่ต้องมีขององค์กรยุคใหม่”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP14  หัวข้อ “9 ข้อที่ต้องมีขององค์กรยุคใหม่”

เวลาและสถานที่

15 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP14  หัวข้อ “9 ข้อที่ต้องมีขององค์กรยุคใหม่”

วันพุธที่  15 ธันวาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้