พ. 06 ต.ค. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP 33 “ปรับกลยุทธ์ต้องเร็วและอิงกับจุดแข็ง”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP 33 “ปรับกลยุทธ์ต้องเร็วและอิงกับจุดแข็ง”

เวลาและสถานที่

06 ต.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 33 “ปรับกลยุทธ์ต้องเร็วและอิงกับจุดแข็ง”

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้