พ. 22 ก.ย. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP 31 “สาเหตุที่พนักงานลาออก”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP 31 “สาเหตุที่พนักงานลาออก”

เวลาและสถานที่

22 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 31 “สาเหตุที่พนักงานลาออก”

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้