พ. 07 ก.ค. | Facebook Live Event

รายการมองหลายมุม EP 24 หัวข้อ “ภาวะโลกสองใบ - จังหวะเวลาและความสมดุล"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการมองหลายมุม EP 24  หัวข้อ “ภาวะโลกสองใบ - จังหวะเวลาและความสมดุล"

เวลาและสถานที่

07 ก.ค. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการมองหลายมุม EP 24  หัวข้อ “ภาวะโลกสองใบ - จังหวะเวลาและความสมดุล"

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้