พ. 23 มิ.ย. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP 22 หัวข้อ “ผู้นำจะสร้างความไว้วางใจได้อย่างไร”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP 22  หัวข้อ “ผู้นำจะสร้างความไว้วางใจได้อย่างไร”

เวลาและสถานที่

23 มิ.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 22  หัวข้อ “ผู้นำจะสร้างความไว้วางใจได้อย่างไร”

วันพุธที่  23 มิถุนายน  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้