ศ. 19 พ.ย. | WebEx

PwC Thailand "ทิศทาง ESG: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
PwC Thailand "ทิศทาง ESG: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

เวลาและสถานที่

19 พ.ย. 10:00
WebEx

เกี่ยวกับอีเวนท์

หัวข้อ: ทิศทาง ESG: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

วันที่: 19 พฤศจิกายน เวลา 10.00 - 12.00 น. (ผ่านทาง WebEx)

วิทยากร:

- คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณวารุณี ปรีดานนท์  หุ้นส่วนสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณกุลวัลย์ สุพีสุนทร ผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าสายงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน บริษัท PwC ประเทศไทย

- คุณสินีนาฏ แจ่มศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

- คุณวินิตา กุลตังวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.pwc.com/th/en/events/2021-esg.html

ลงทะเบียนได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTKhaNqwFPvdACQvJmU4DCG7-59z7aZkQmk56GhwD4iqGp9A/viewform

แชร์อีเวนท์นี้