พ. 10 มี.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP9 หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 มองหลายมุม EP9 หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out"

เวลาและสถานที่

10 มี.ค. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP9 หัวข้อ "FOMO: Fear of missing out"

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้