พ. 03 มี.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP8 l "Future of Jobs"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP8 l "Future of Jobs"

เวลาและสถานที่

03 มี.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP8  หัวข้อ "Future of Jobs"

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้