พ. 06 ม.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP4 l "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP4 l "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

เวลาและสถานที่

06 ม.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP4  "การวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคต"

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้