พ. 28 เม.ย. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP15 หัวข้อ “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 มองหลายมุม EP15 หัวข้อ  “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

เวลาและสถานที่

28 เม.ย. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP15 หัวข้อ  “เมื่อวิสัยทัศน์ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ”

วันพุธที่  28  เมษายน  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้