พ. 07 เม.ย. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP13 หัวข้อ “ ข้อดีของความ ‘ขี้เกียจ’ ”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP13 หัวข้อ “ ข้อดีของความ ‘ขี้เกียจ’ ”

เวลาและสถานที่

07 เม.ย. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP13 หัวข้อ “ ข้อดีของความ ‘ขี้เกียจ’ ”

วันพุธที่  7 เมษายน  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้