พ. 11 ส.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 28 หัวข้อ “Emotional Intelligence กับการบริหารจัดการ”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 28 หัวข้อ “Emotional Intelligence กับการบริหารจัดการ”

เวลาและสถานที่

11 ส.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการมองหลายมุม EP 28 หัวข้อ “Emotional Intelligence กับการบริหารจัดการ”

วันพุธที่ 11 สิงหาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้