พ. 21 ก.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 26 หัวข้อ “สมาธิหลุดลอยระหว่างประชุมออนไลน์”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 26 หัวข้อ “สมาธิหลุดลอยระหว่างประชุมออนไลน์”

เวลาและสถานที่

21 ก.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการมองหลายมุม EP 26  หัวข้อ “สมาธิหลุดลอยระหว่างประชุมออนไลน์”

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้