พ. 02 มิ.ย. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 19 หัวข้อ “โควิดกับผลกระทบต่อสุขภาพจิต”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 19 หัวข้อ  “โควิดกับผลกระทบต่อสุขภาพจิต”

เวลาและสถานที่

02 มิ.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 19 หัวข้อ  “โควิดกับผลกระทบต่อสุขภาพจิต”

วันพุธที่  2  มิถุนายน  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้