พ. 12 พ.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 17 หัวข้อ “ประเด็นสำคัญที่ควรมีในวาระการประชุม”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 17 หัวข้อ “ประเด็นสำคัญที่ควรมีในวาระการประชุม”

เวลาและสถานที่

12 พ.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 17 หัวข้อ  “ประเด็นสำคัญที่ควรมีในวาระการประชุม”

วันพุธที่  12  พฤษภาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้