พ. 05 พ.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 16 หัวข้อ “ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 16 หัวข้อ “ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

เวลาและสถานที่

05 พ.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 16 หัวข้อ  “ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้