พฤ. 02 ก.ย. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

เวลาและสถานที่

02 ก.ย. 16:30 – 18:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP43 หัวข้อ : กิโยตินกฎหมาย : REGULATORY GUILLOTINE (ตอนที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น.

วิทยากร : 

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล 

- กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 

- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (โครงการกิโยติน)

ดร.อภิชน จันทรเสน

- นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (โครงการกิโยติน)

ผู้ดำเนินรายการ :

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้