พฤ. 11 ก.พ. | Facebook Live Event

Legal in Action EP32 หัวข้อ "Governance"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Legal in Action EP32 หัวข้อ "Governance"

เวลาและสถานที่

11 ก.พ. 2564 15:30 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ Legal in Action หัวข้อ "Governance"

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 15.30-17.00น. 

แขกรับเชิญ

คุณบรรยง พงษ์พานิช

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#LegalinAction

#ห่วงใย ThaiBusiness

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

แชร์อีเวนท์นี้