พฤ. 23 เม.ย. | Online Session

Legal Corner: Tilleke&Gibbins Management of Debtors after the COVID-19: Bankruptcy or Business Rehabilitation

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Legal Corner: Tilleke&Gibbins  Management of Debtors after the COVID-19: Bankruptcy or Business Rehabilitation

เวลาและสถานที่

23 เม.ย. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

Management of Debtors after the COVID-19: Bankruptcy or Business Rehabilitation 

การจัดการลูกหนี้ภายหลังวิกฤต COVID-19: ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ 

Webinar Details 

• Date: Thursday, April 23, 2020 

• Time: 2 PM – 3 PM 

• Speakers: นายอลงกรณ์ ทองมี, นางสาวนวลจันทร์ สมบูรณ์วินิจ 

• Platform: Microsoft Teams (Registration required) 

Webinar Agenda 

• ล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการคืออะไร (What are Bankruptcy and Business Rehabilitation (BR)?) 

• เกณฑ์ในการขอยื่นล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการคืออะไร (Application requirements for Bankruptcy and BR) 

• ใครบ้างมีสิทธิในการขอยื่นล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการ (Who can file the application?) 

• ขั้นตอนการขอล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (Similarity and difference of process of Bankruptcy and BR) 

• ประโยชน์ของเจ้าหนี้ในกรณีลูกหนี้ล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (Similarity and difference of creditors’ interest in Bankruptcy and BR) 

• ข้อสังเกตอื่นๆ (Other remarks)

 วิทยากร นางสาวนวลจันทร์ สมบูรณ์วินิจ ทนายความ แผนกไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

นายอลงกรณ์ ทองมี ทนายความ แผนกไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้