พฤ. 24 ธ.ค. | Facebook Live Event

KPMG LIVE หัวข้อ "ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
KPMG LIVE หัวข้อ "ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย"

เวลาและสถานที่

24 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

KPMG LIVE หัวข้อ "ผลกระทบของ RCEP ต่อบริษัทไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 - 17:00

ประเด็นที่น่าสนใจ:

• ภาพรวมของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

  (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

• การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย

• กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• ประเด็นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

  1.E-commerce

  2. การลงทุน

  3. การเคลื่อนย้ายแรงงาน

• แนะแนวทางการวางแผนธุรกิจ

🎤 วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

คุณ มัลลิกา ภูมิวาร

หุ้นส่วนสายงานภาษี

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์

ประธานฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจ

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ธเนศ เกษมศานติ์

หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาธุรกิจ และ

หัวหน้าดูแลรับผิดชอบฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้